News:
Подробнее на сайте: https://boldomstroi.ru Go to top of pagehttps://leorealty.ru https://elcomputer.ruhttps://houseleux.ruhttps://teocreditus.ruhttps://queauto.ru
https://leostroi.ruhttps://sedoauto.ruhttps://ducauto.ruhttps://computertip.ru https://houserich.ru
https://qualcomp.ruhttps://holdcomputer.ru http://miratalk.com/https://comphitech.ru


Technologie digitálního vysílání

DVB-T - technologieV systému digitální pozemní televize (DVB-T) je televizní obraz a jeho zvukový doprovod zdigitalizován a spolu s přidruženými datovými službami (Teletext, VPS, WSS) je přenášen společným datovým kanálem v podobě tzv. digitálního multiplexu. Tento multiplex může obsahovat několik televizních programů (v DVB-T typicky 4-6 programů) a k tomu ještě např. sadu rozhlasových programů a množství rozličných doplňkových služeb (EPG, MHP apod.). Kompresní technologie zajišťuje dvě základní operace - zdrojové kódování a multiplexování.

 

 

Jak funguje DVB-T?

DVB-T je principielně odlišný způsob přenosu obrazu a zvuku k divákovi než dosud. Jednotlivé složky vysílání jsou přenášeny v digitální podobě. Televizní obraz a jeho zvukový doprovod je zdigitalizován a spolu s přidruženými datovými službami (Teletext, VPS, WSS) je přenášen společným datovým kanálem v podobě tzv. multiplexu.

Co je to multiplex?

Aby bylo možné zakódované obrazové a zvukové signály šířit společným datovým kanálem, je třeba je nějakým způsobem sloučit dohromady. Toto „sloučení“ se nazývá multiplexování a za úkol ho má zařízení zvané multiplexer. Výsledný datový tok je pak nazýván multiplexem. Multiplex obvykle obsahuje 4 až 6 televizních programů podle toho, jaká kvalita reprodukce je požadována.

Proč je digitální vysílání zpožděné oproti analogovému?

Při digitálním vysílání se často používá technologie zvaná statistický multiplex. Statistický multiplex je technologie, která nabízí optimální přizpůsobování kvality vysílaného programu jeho nárokům. Jednoduše řešeno, pořad, který momentálně potřebuje, díky složitosti obrazové scény velké rozlišení, si „půjčí“ potřebnou šíři kanálu od programu jiného, kde jsou momentálně nízké nároky na zpracování obrazu.

Co znamená pojem digitální kvalita?

Pojem „digitální kvalita“ je diskutabilní. U digitálního vysílání může provozovatel zvolit jaký stupeň komprese pro obraz a zvuk svého programu zvolí. Čím nižší míra komprese, tím lepší kvalita obrazu a zvuku, ale program si vyžádá větší datový tok. Protože za každý vysílaný bit platí televizní stanice distribuční společnosti, je nastavení míry komprese vždy kompromisem mezi finančními náklady a kvalitou programu.


 

Zdrojové a kanálové kódování

Zdrojové kódování

Zdrojové kódování zahrnuje kódování obrazu, kódování zvuku, programový multiplex a transportní multiplex. Kódování vychází ze standardu MPEG 2 a je v podstatě stejné pro všechny základní typy šíření digitálního signálu: satelitní DVB-S, kabelové DVB-C a terestriální DVB-T.

Komprese

Kodéry podstatně redukují bitový tok obrazového signálu z hodnoty 270 Mbit/s ve studiu na zhruba 3 Mbit/s. Zvukový signál se redukuje ze studiové hodnoty 3 Mbit na hodnotu řádově 256 kbit/s. Při snižování datové náročnosti se používá bezeztrátová i ztrátová komprese.

Zjednodušeně můžeme říci, že bezeztrátová komprese využívá opakování stejných prvků v kódu, které jsou nahrazovány určitými „symboly“ a jiných principů, přičemž neovlivňuje obsah – obraz a zvuk. Ztrátová pak využívá nedokonalosti lidských smyslů a „vypouští“informaci, kterou není lidské oko nebo ucho zaznamenat.

Programový a transportní multiplex

Programový multiplex zajišťuje časové proložení dílčích složek TV programu (obraz, zvuk, teletext a další data) do výsledného bitového toku daného programu. Transportní multiplex vytváří jediný transportnítok různých televizních i rozhlasových programů a doplňkových dat, který se společně přes distribuční a vysílací síť dopravuje k divákům.

Placené programy

Pokud jsou v multiplexu placené programy, musí se zajistit skremblování signálu a pravidelně zařazovat do výsledného bitového toku zašifrovaný tajný klíč (mění se přibližně každých 10 s) a oprávnění (mění se zhruba každý měsíc jako ochrana proti hackerům) pro oprávněné diváky. Správu placených programů zajišťuje CA (Conditional Access).

Protichybové zabezpečení DVB

Protichybové zabezpečení DVB zahrnuje vnější kodér RS (Reed-Soomon), vnější prokládání (outer interleaving), vnitřní konvoluční kodér a vnitřní prokládání (inner interleaving). RS kodér přidává k transportnímu MPEG 2 (o délce 188 bajtů) 16 ochranných bajtů, které umožňují automaticky opravit v každém paketu až 8 chybných bajtů.

Vnější prokládání přeskupí sousední bajty tak, že z dvanácti za sebou vysílaných bajtů je každý z jiného paketu. Vnější prokládání tak umožňuje korigovat i shluky chyb postihujících až 96 sousedních bajtů. Vnitřní konvoluční kodér používá standardizované kódové poměry 1/2, 2/3, 3/4, 5/6 a 7/8.

Čitatel zlomku udává počet informačních bitů, jmenovatel celkový počet včetně zabezpečovacích bitů. Kódové poměry 1/2 a 2/3 jsou nejrobustnější za cenu nejnižšího užitečného bitového toku. Vnitřní prokládání přeskupuje sousední bity podobně jako vnější prokládání bajty. 


Modulace

Modulace digitálního vysílání

Jednotlivé způsoby šíření digitálních signálů se liší zejména ve způsobu modulace vysílaných signálu. Používá se digitální čtyřstavová modulace QPSK a kvadraturní amplitudové modulace 16QAM, 64QAM, 256QAM. Velmi účinný je ortogonálně frekvenčně dělený multiplex OFDM s velkým množstvím dílčích digitálně modulovaných nosných vln rovnoměrně rozložených v celém vysílacím kanálu.

Nosné vlny a ochranný interval

Počet nosných se označuje teoretickou hodnotou 2k (skutečný počet je 1705, z nichž je 1512 aktivních a zbytek jsou referenční), 4k (3409/3024 nosných) a 8k (6817/6048 nosných). Ochranný (guard) interval může mít relativní hodnotu 1/4, 1/8, 1/16 a 1/32 a spolu s počtem nosných určuje maximální velikost jednofrekvenční sítě SFN (Single Frequency Network), ve které všechny vysílače vysílají stejný multiplex na stejném kmitočtovém kanálu a navzájem se podporují. Ochranný interval umožňuje zcela vyloučit vliv odrazů. Referenční nosné slouží k vyrovnání amplitudy a fáze dílčích nosných v důsledku vícecestného šíření.

Jednofrekvenční sítě, mobilní a přenosný příjem

Terestriální vysílání DVB-T umožňuje díky modulaci OFDM realizovat v módu 8k jednofrekvenční sítě o velikosti až 67 km. Protichybové zabezpečení je kompletní a spolu s odolností OFDM proti vícecestnému šíření umožňuje při dostatečné síle signálu mobilní a přenosný příjem, který je důležitý pro druhů a další TV přijímač v domácnosti. V přenosovém kanálu 8 MHz lze díky variabilitě systému přenášet užitečné bitové toky 5 až 32 Mbit/s. Systém lze adaptovat i na přenosové kanály o šíři 7 MHz (Austrálie) nebo 6 MHz (Amerika, Japonsko).


 

Multiplex

Co je to „multiplex“?

Aby bylo možné zakódované obrazové a zvukové signály šířit společným datovým kanálem, je třeba je nějakým způsobem sloučit dohromady. Toto „sloučení“ se nazývá multiplexování a za úkol ho má zařízení zvané multiplexer. Výsledný datový tok je pak nazýván „multiplexem“.

Jak probíhá multiplexování?

Zdrojové datové toky (PES – Packetized Elementary Stream), generované videokodérem resp. Audiokodérem jsou nejprve vedeny do tzv. primárního nebo-li programového multiplexeru, kde jsou sloučeny s datovými toky doplňkových datových služeb (např. teletextu, podtitulků, VPS, WSS apod.). V praxi je obvykle videokodér, audiokodér a primární multiplexer tvořen jediným zařízením, zvaným „DVB kodér“.

Výstupní datový tok (PS – Program Stream) primárního multiplexeru resp. DVB kodéru je poté veden do sekundárního, tzv. transportního multiplexeru. Ten slučuje datové toky jednotlivých televizních programů s datovými toky doplňkových služeb, jako jsou např. EPG (elektronický programový průvodce), datový karusel, interaktivní aplikace apod., do jediného datového toku, kterému se říká transportní tok (TS – Transport Stream).

Důležitým úkolem transportního multiplexeru je také vytvoření servisních dat, které identifikují jednotlivé komponenty výsledného transportního toku. Bez těchto servisních dat, uspořádaných do tabulek, by byl transportní tok jen nekonečnou řadou bitů, kterou by již nebylo možné dekódovat zpět. Digitální multiplex, reprezentovaný transportním tokem, obsahuje v systému DVB-T obvykle 4 až 6 televizních programů podle toho, jaká kvalita reprodukce je požadována.

Co je statistický multiplex?

Statistický multiplex je technologie, která nabízí optimální přizpůsobování kvality vysílaného programu jeho nárokům. Jednoduše řešeno, pořad, který momentálně potřebuje, díky složitosti obrazové scény velké rozlišení, si „půjčí“ potřebnou šíři kanálu od programu jiného, kde jsou momentálně nízké nároky na zpracování obrazu.

Statistický multiplex je jedním z důvodů zpoždění digitálního vysílání oproti analogovému, protože před odesláním signálu je nutné nejdříve spočítat šířku pásma, která bude jednotlivým programům přidělena.

 

 

Top UK Bookmakers b.betroll.co.uk betfair
How to get bonus http://l.betroll.co.uk/ LB