News:


Video kategorie (Dokumenty)

1087 zhlédnutí
Kategorie: Dokumenty
Hodnoceno 3
Tajemství naší domovské galaxie ukázané prostřednictvím nových poznatků a počítačového umění z JPL a NASA. | The secrets of our home galaxy revealed with all new state oif the art computer recreations from JPL and NASA.
615 zhlédnutí
Kategorie: Dokumenty
Hodnoceno 3
Dokumentární seriál o vesmíru.
699 zhlédnutí
Kategorie: Dokumenty
Hodnoceno 3
We've always structured our lives based on an unchanging past and a predictable and ordered future. But atomic and cosmic discoveries have changed all that. What is time itself? And will it ever end?
454 zhlédnutí
Kategorie: Dokumenty
Hodnoceno 2
Neznámé
926 zhlédnutí
Kategorie: Dokumenty
Hodnoceno 3
Nevysvětlitelné záhady - Tajemný svět (záhadná Země), TENTO DÍL SE DÁ DOHLEDAT POD OBĚMA NÁZVY, NEVÍM PROČ ALE JE TO TAK.
457 zhlédnutí
Kategorie: Dokumenty
Hodnoceno 3
Vetřelci dávnověku. Na základě archeologických nálezů, jako jsou například jeskynní kresby podobné kosmonautům, technicky dokonalé monumentální stavby a sochy, které bychom ani dnes nebyli schopni postavit, obrovské obrazce, viditelné pouze z výšky či nápadně podobné popisy bohů ze všech koutů světa s létajícími vozidly a obrovskými znalostmi, představuje kontroverzní spisovatel a badatel Erich Von Däniken teorii antických astronautů, ve které poukazuje na možnost, že vývoj lidstva mohl být v dávné minulosti ovlivněn návštěvníky z vesmíru.
712 zhlédnutí
Kategorie: Dokumenty
Hodnoceno 3
Devět kandidátů na prezidenta. Mají za úkol jediné - přesvědčit během sedmi minut publikum, že by byli tou nejlepší hlavou státu. A to prostřednictvím powerpointové prezentace. Prezidentská debata IHNED.cz v pražské La Fabrice. Režie: Jindřich Šídlo a Petr Honzejk.
964 zhlédnutí
Kategorie: Dokumenty
Hodnoceno 3
Also watch these interesting videos Top Secret UFO Files (skeptical) - UFO Evidence #Mind Blown https://www.youtube.com/watch?v=TfxSDH7qspA The Future of Military Dogfighters #Blow Mind (Full Documentary) https://www.youtube.com/watch?v=LX-6IZkSPZo Stealth Documentary on the History of Stealth Aircraft https://www.youtube.com/watch?v=FOMwmEqVPgs K2 - The World's Most Dangerous Mountain Climbing https://www.youtube.com/watch?v=TZaGDoa9vtQ Future Transportation Flying Car Technology - # Blow Mind https://www.youtube.com/watch?v=Q_vtcc1Osyg Top 5 Most Terrifying Robots 2014 #Mind Blow https://www.youtube.com/watch?v=a12iisTOSJY Youtube : http://bit.ly/1djdj1P Facebook Profile : http://on.fb.me/1aSVNHh Google Profile : http://bit.ly/1eqD4lj More Interesting Video are coming so soon ..................... Subscribe Below channel for more videos Learn Something New Every Day : http://bit.ly/1hnTNH9 Blow Mind Media : http://www.youtube.com/user/BlowMindVideos check all channel here : http://www.youtube.com/user/DigitalMeriJaan/about
1274 zhlédnutí
Kategorie: Dokumenty
Hodnoceno 3
Neznámé
1169 zhlédnutí
Kategorie: Dokumenty
Hodnoceno 3
Jeden ze dvou celovečerních dokumentárních filmů o Ultimate Matrix Collection. Jde to přes mnoho filozofických koncepcí, které inspirovaly, a jsou uvedeny v trilogii Matrixu. Stráví první polovinu na původním filmu a zbytek času pak pokračuje přes části 2 a 3, s pár věcí na Animatrix šortek. To se skládá z klipů z výše uvedených zpráv a rozhovorů. To dělá dobře informovat posluchače o různých myšlenek, i když by samozřejmě trvat mnohem déle, než se jít přes veškerou symboliku v nich, a člověk může požádat velmi vhodným otázku, zda něco někde poblíž, že definitivní a poslední je dokonce žádoucí, od diváků nebo Wachowskis podobně. To znamená, že je to omezené, ale je dost pravděpodobné, aby osvítil a poskytují námět k zamyšlení. V souladu s řadou, může to vyvolat diskusi, spíše než dávat odpovědi vytesané do kamene. Ať už nikdo nestará o to, nebo ne, závisí na míře jejich znalostí na toto téma, starých nápadů, stejně jako to, kolik si myslel, že o přítomnosti, jako v těchto třech úsilí stříbrného plátna. Je zřejmé, že také dělá rozdíl, pokud jeden obzvláště chce přemýšlet o významu by se dalo možná berou z nich. | This is one of the two feature-length documentaries on the Ultimate Matrix Collection. It goes over many philosophical concepts that inspired, and are presented in, the trilogy. They spend the first half on the original film, and the rest of the time then goes over parts 2 and 3, with a couple of things on the Animatrix shorts. This consists of clips of aforementioned releases and interviews. This does a good job of informing the audience about the various thoughts, although it would obviously take far longer to go over all the symbolism in them, and one can ask the very appropriate question if something anywhere near that definite and final is even desired, by viewers or the Wachowskis alike. That does mean that this is limited, but it is likely enough to enlighten and provide food for thought. In line with the series, this may provoke debate, rather than give answers set in stone. Whether one cares for this or not may depend on the extent of their knowledge on the subject, the old ideas, as well as how much they've thought about the presence of such in these three silver screen efforts. Obviously, it also makes a difference if one particularly wants to think about the meanings one could possibly take out of them.
1070 zhlédnutí
Kategorie: Dokumenty
Hodnoceno 3
Desatero přikázání Kompletní znění Božích přikázání 1. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, který tě vyvedl z Egypta, z domu otroctví. Neměj žádné bohy kromě mne. 2. Nevytvářej si modly v podobě čehokoli nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Neklaň se jim a nesluž jim, neboť já Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivě milující. Trestám nepravost otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kdo mě nenávidí, a prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kdo mě milují a zachovávají má přikázání. 3. Neužívej jméno Hospodina, svého Boha, nadarmo, neboť toho, kdo by užil jeho jména nadarmo, Hospodin neponechá bez trestu. 4. Pamatuj na sobotní den, aby ti byl svatý. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci, ale sedmý den je dnem odpočinku, zasvěceným Hospodinu, tvému Bohu. Nebudeš dělat žádnou práci -- ty, tvůj syn ani tvá dcera, tvůj otrok ani tvá děvečka, tvé dobytče ani přistěhovalec ve tvých branách. V šesti dnech totiž Hospodin učinil nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, ale sedmého dne odpočinul. Proto Hospodin požehnal sobotní den a posvětil jej. 5. Cti svého otce i matku, ať jsi dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh. 6. Nezabíjej. 7. Necizolož. 8. Nekraď. 9. Nelži o svém bližním. 10. Nezáviď svému bližnímu jeho dům. Nezáviď svému bližnímu jeho manželku, jeho otroka, jeho děvečku, jeho býka ani osla -- nezáviď svému bližnímu vůbec nic. Desatero naleznete v Bibli ve druhé Mojžíšové (Exodus), 20 kapitole, 1-17 verš. Desatero je zopakováno také v páté Mojžíšové (Deuteronomium) 5,6-21. O Desateru Božích přikázání - Zákonu Desatero Božích příkázání mají být přijaty všemi lidmi (nejen Izraelci, se kterými Bůh uzavřel smlouvu pod horou Sínaj a vyhlásil tento Zákon - desatero). Byly dány k ponaučení všem. Všichni se podle nich mají řídit. Těchto deset přikázání obsahuje povinnosti člověka k Bohu a k jeho bližním. Všechna jsou postavena na velkém principu lásky. Tento Zákon slouží také jako ochrana před nepříjemnými důsledky nesprávného jednání (životních kroků) pro všechny, kteří jej zachovávají. Dodržování Zákona se projeví v kvalitě života toho, kdo jej zachovává. Podrobnější vysvětlení Desatera je přiblíženo (jednotlivé...
1252 zhlédnutí
Kategorie: Dokumenty
Hodnoceno 3
Krásný dokument o Buddhovi a jeho učení.
469 zhlédnutí
Kategorie: Dokumenty
Hodnoceno 3
Neznámé
888 zhlédnutí
Kategorie: Dokumenty
Hodnoceno 3
Documentary about the Korean war presented by father and son Peter and Dan Snow
541 zhlédnutí
Kategorie: Dokumenty
Hodnoceno 3
6. časť seriálu Rím: Vzostup a pád impéria © 2008 A&E TELEVISION NETWORKS
913 zhlédnutí
Kategorie: Dokumenty
Hodnoceno 3
Physicist Brian Greene reveals the fundamental structure and workings of our world in a 4 part documentary "The Fabric of the Cosmos" Part 1 as seen on NOVA describes space and what space really is.
938 zhlédnutí
Kategorie: Dokumenty
Hodnoceno 3
Dokument, který se snaží odpovědět nejen na základní otázky týkající se tohoto společenství, ale také poodhalit jeho podíl na zásadních historických událostech. Co je zednářství a jakou úlohu sehrálo při vzniku Spojených států, ve Velké francouzské revoluci a dalších klíčových událostech světového významu za poslední tři století? Kdo jsou zednáři? Jaké mají symboly, iniciační rituály a tajné záměry?
649 zhlédnutí
Kategorie: Dokumenty
Hodnoceno 3
Neznámé
827 zhlédnutí
Kategorie: Dokumenty
Hodnoceno 2
Early in the morning, mist cloaks the deep valleys of the Grand Canyon. Soon it clears to reveal a huge, magical world. Millions of years ago, erosion and the relentless power of the Colorado River created this magnificent landscape and even today the river continues to force its way through the rock, sand and mud of the Grand Canyon. The first to discover the canyons were the Anasazi Indians who settled in the region around a thousand years ago. They hunted for food and also cultivated corn, pumpkins and beans in many of the neighbouring valleys and even today a small Indian tribe lives in a nearby canyon. For many years Monument Valley and its distinctive mesas in the northern part of Arizona have become one of the most famous natural landmarks in the United States. The glowing landscape owed its original fame to the American film industry and several famous western classics were filmed amid its striking scenery. The splendour of the Mesa Verde, or 'Green Table', is well described by its name. The seemingly endless landscape reveals a broad and idyllic plain. Park Point is the highest vantage point, two thousand six hundred metres above sea level. The plateau is rich with forest and game and the Mesa's oldest archaeological discoveries date back around twelve thousand years. Zion National Park attained its present day dimensions by 1939 and since then an increasing number of visitors have witnessed its magnificent rock formations. Despite, by American standards, its relatively small dimensions of six hundred square kilometres, the region consists of numerous diverse vegetation zones. Although the region's flora is as diverse as the terrain upon which it grows, millions of years ago the area was a vast desert. The southern part of the Joshua Tree National Park is influenced by the hot and arid Sonora Desert. In contrast, in the higher altitudes of the north is the cooler Mojave Desert. In spring various desert flowers begin to blossom and the otherwise sandy brown scenery is transformed into a colorful and shining ocean of floral splender.
RSS
Top UK Bookmakers b.betroll.co.uk betfair
How to get bonus http://l.betroll.co.uk/ LB