Search - Kategorie
Search - Kontakty
Search - Obsah
Search - Kanály
Search - Odkazy
Search - Video
Search - GMapFP
k2
Search - Community Builder
Search - GroupJive
Search - JComments
News:


Video kategorie (Dokumenty)

697 zhlédnutí
Kategorie: Dokumenty
Hodnoceno 3
History documentary about the October war presented by father and son Peter and Dan Snow Re-upload as original had a playback bug (which i experienced, not sure if anyone else did but better to make sure)
362 zhlédnutí
Kategorie: Dokumenty
Hodnoceno 3
Vetřelci dávnověku. Na základě archeologických nálezů, jako jsou například jeskynní kresby podobné kosmonautům, technicky dokonalé monumentální stavby a sochy, které bychom ani dnes nebyli schopni postavit, obrovské obrazce, viditelné pouze z výšky či nápadně podobné popisy bohů ze všech koutů světa s létajícími vozidly a obrovskými znalostmi, představuje kontroverzní spisovatel a badatel Erich Von Däniken teorii antických astronautů, ve které poukazuje na možnost, že vývoj lidstva mohl být v dávné minulosti ovlivněn návštěvníky z vesmíru.
933 zhlédnutí
Kategorie: Dokumenty
Hodnoceno 3
Desatero přikázání Kompletní znění Božích přikázání 1. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, který tě vyvedl z Egypta, z domu otroctví. Neměj žádné bohy kromě mne. 2. Nevytvářej si modly v podobě čehokoli nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Neklaň se jim a nesluž jim, neboť já Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivě milující. Trestám nepravost otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kdo mě nenávidí, a prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kdo mě milují a zachovávají má přikázání. 3. Neužívej jméno Hospodina, svého Boha, nadarmo, neboť toho, kdo by užil jeho jména nadarmo, Hospodin neponechá bez trestu. 4. Pamatuj na sobotní den, aby ti byl svatý. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci, ale sedmý den je dnem odpočinku, zasvěceným Hospodinu, tvému Bohu. Nebudeš dělat žádnou práci -- ty, tvůj syn ani tvá dcera, tvůj otrok ani tvá děvečka, tvé dobytče ani přistěhovalec ve tvých branách. V šesti dnech totiž Hospodin učinil nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, ale sedmého dne odpočinul. Proto Hospodin požehnal sobotní den a posvětil jej. 5. Cti svého otce i matku, ať jsi dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh. 6. Nezabíjej. 7. Necizolož. 8. Nekraď. 9. Nelži o svém bližním. 10. Nezáviď svému bližnímu jeho dům. Nezáviď svému bližnímu jeho manželku, jeho otroka, jeho děvečku, jeho býka ani osla -- nezáviď svému bližnímu vůbec nic. Desatero naleznete v Bibli ve druhé Mojžíšové (Exodus), 20 kapitole, 1-17 verš. Desatero je zopakováno také v páté Mojžíšové (Deuteronomium) 5,6-21. O Desateru Božích přikázání - Zákonu Desatero Božích příkázání mají být přijaty všemi lidmi (nejen Izraelci, se kterými Bůh uzavřel smlouvu pod horou Sínaj a vyhlásil tento Zákon - desatero). Byly dány k ponaučení všem. Všichni se podle nich mají řídit. Těchto deset přikázání obsahuje povinnosti člověka k Bohu a k jeho bližním. Všechna jsou postavena na velkém principu lásky. Tento Zákon slouží také jako ochrana před nepříjemnými důsledky nesprávného jednání (životních kroků) pro všechny, kteří jej zachovávají. Dodržování Zákona se projeví v kvalitě života toho, kdo jej zachovává. Podrobnější vysvětlení Desatera je přiblíženo (jednotlivé...
1441 zhlédnutí
Kategorie: Dokumenty
Hodnoceno 3
Neznámé
594 zhlédnutí
Kategorie: Dokumenty
Hodnoceno 2
Série narrada pelo historiador Bóris Fausto e que, por meio de documentos e imagens de arquivo, traça um panorama político, social e econômico do País, desde os tempos coloniais até os dias atuais. A série é composta, ainda, de entrevistas com algumas personalidades que ajudaram a escrever essa história. http://tvescola.mec.gov.br/
439 zhlédnutí
Kategorie: Dokumenty
Hodnoceno 4
Internetové stránky: http://editmax.eu/ Facebook: https://www.facebook.com/Editmax
RSS
Top UK Bookmakers b.betroll.co.uk betfair
How to get bonus http://l.betroll.co.uk/ LB